Monday, June 9, 2008

Kayog nak Pabuta: Usang dominggong bingo

Sa usang dominggo, sa ika-22 it Hunyo, maragipon ka mga miyembro it Kusog Sibalenhon, Inc. (KSI o Kusog) sa Lipa para sa usang okasyong pangkasadyahan nak inggwa it pagserbisyong higako.

Kag okasyon ay sugay nak ging mana it mga Pilipino sa Kastila, pero naging dibersyon o palipasan it oras it mga tawo. Sa Sibale, nak popular kali, ay mga kabade ka karam-ang nag-iidamo it bingo. Ing ka Dominggo pagkatapos it simba, ka ginda ninra ay sa bingohan.

Sa Luzon ay naging sugay nak ragkuan ka bingo. Ag naging adlaw-adlaw wiy; maghapon; ag pabuta ka taya.

Kag pabingo it Kusog ay tunga sa adlaw yang, ag naghihigako nak makatipon it pondo para sa
capability building program it ka organisasyon.

Sa mga waya nakakasador, ka Kusog ay usang non-profit non-government membership organization nak ging patulay it mga Sibalenhon para magbulig sa inra ikakaando ay ikakauswag. Inggwa it mga nakalinyang programang pang pangabuhi ka Kusog ngasing nak 2008, kada nag-iiskusar nak mapakusog ka kapabilidad nak mag implementar it mga proyekto.

Kag huling magpulong kag Board of Trustees it Kusog, napagkasugtanan nak kag pa-bingo ay ata-onon nak Dominggo agor maramong Sibalenhon ka makaka-atendir. Mas maramo, mas masadya. Kada kag “blurb” it paidamo ay ging ayaba namong “Usang Dominggong Pabingo”. “Kayog nak Pabuta” ka ang naisipan nak titulo it kaling fund-raising event.

For many years, Sibalenhon organizations, civic and otherwise, have sprouted on the ground purportedly to serve as formal mechanisms for socio-economic, cultural, and educational activities and as vehicles for the expressions of the members’ longing and aspirations. Initially, these organizations were so enthusiastic and fired up, but in the long run, they lose steam, sputter, and die as if they didn’t exist.

This phenomenon, common not only to Sibalenhon but almost to all Filipino organizations here and abroad, had been a kind of warning that when we established Kusog, we were very careful to define who we are, what we wanted to become, and how we would get to where we would like to go. We were also conscious to not to suffer the same fates of those failed organizations whose skeletons of shattered dreams litter the countryside.

This meant organizing with a vision. And Kusog has one. We also have a mission that every member takes to heart. This is the source of KSI strength and the fuel of its desire to move quickly forward.

As I write this, we had just finalized the process of admitting a new members to Kusog. We would like to make sure that every Sibalenhon admitted to the organization undergoes the same immersion process that the founding members underwent—a one-day study-orientation about the culture of Sibale and the values that identify the Asi. The orientation is also a walk-through the process of imbibing the traits that makes for successful organization members.

Kusog is a small but lean organization. It is new. It still has very few resources. But it already has a track record, however brief. It also has an abundance of talented and hardworking members. Kusog also has a viable platform of action that is geared towards helping Sibalenhons help themselves.

Kada sa adlaw it “Kayog nak Pabuta” sa Hunyo 22, magkita-kita kita sa bingohan sa Lipa. Inggwa ruto it papag nak de tawong matao it mga impormasyon kung pauno maging miyembro it Kusog ag kung ni-o ka mga programa ag serbisyo it kag ato organisasyon.

Sa mga inggwa it sarang nak magbulig, nagbabaton pa ka Kusog it donasyong material ag kas nak ipremyo sa bingo. Pareho it kag pabayle namo it kag Pebrero, ka inro donasyon ay a-resibuhan ag i-anunsyo agor masasaduran it karam-an ka inro tagipusoong maatag. Sang-bakitang salamat.

Kung maado-ado ka resulta it kaling fund-raising event, naggagayak ka Kusog nak magka-inggwa it outreach program sa Sibale ngasing nak Setyembre. Abangi ka mga programa it Kusog ag numunot tiy.

Yabot pa sa miyembro, nagbabaton pa gihapon ka Kusog it maneho ag mga suhestyon kung papauno pa mapapakusog nato ka ato pagkakabugkos bilang namamanwang Sibalenhon sa liwas it Sibale.

Ag habang ging pupoor pa ninro kinang mga maneho ag suhestyon nak ging hahagar sa inro, ako ay maunay sa bingohan. Yanat yang agor makaka-iba kamo gihapon sa “Kayog nak Pabuta.”

Hay, panimati. . . Sa letrang “B” . . . Bin-og. Ay, Bingo!

1 comment:

MERWIN said...

Hungor nakong magrawat sa inro paghikwat nak mapatigson ka inro inibhanang KSI para sa pagtabang sa mga kubos nak kasimanwa raha sa Lipa.

Nakakamoot nak marunggan kaling binuhatong maado para sa kahingwayan it lisod, lalo-ey kung nag-uusbong ka bugkos nak pagkaka-usa it bawat usa - imaw kali’t klarong kusog!

Salamat sa imo pag-kuyag ag pag-kayog sa amo – basi pang maramong mag bulhot. Pauno yaki namo iparaya ka bulig o riing bangko kali namo na suhotan?

Naghahanrum sa inro!